Το σχήμα μηχανικών «Βασίλης Παρασκευόπουλος και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί» συστήθηκε το 2000 μετά την επιστροφή του ιδίου από τις Η.Π.Α. όπου και εργαζόταν ως σύμβουλος μηχανικός, επεκτάθηκε το 2008 με την ίδρυση της «Β. Παρασκευόπουλος και Συνεργάτες ΕΕ» και την μόνιμη συνεργασία με τον Γιώργο Μαραγιάννη, ενώ από τις αρχές του 2017 η εταιρία μετασχηματίστηκε σε «Β. Παρασκευόπουλος και Συνεργάτες ΙΚΕ». Η σημερινή μορφή και διάρθρωση του γραφείου οφείλεται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κυρίως στην συγκέντρωση και εξειδίκευση στο commissioning.

Η επιχείρηση διοικείται και οργανώνεται από τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, με την αξιοποίηση των μόνιμων συνεργατών αλλά και ενός δικτύου δοκιμασμένων και έμπειρων μηχανικών – εξωτερικών συνεργατών. Μέσα από μια ακτινική διάταξη επιμερισμού εργασιών και με κεντρική επίβλεψη και έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, το γραφείο μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε έργου ανεξαρτήτου μεγέθους. Με αυτό τον τρόπο η ικανότητα παραγωγής μπορεί να ακολουθεί την ζήτηση, επιτυγχάνοντας ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης. Το μέγεθος και η ευελιξία του συγκεκριμένου σχήματος, σε συνδυασμό με την χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας έχουν αποδειχθεί ικανά για την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Ο συνδυασμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού υποβάθρου της ομάδας μηχανικών «Βασίλης Παρασκευόπουλος και Συνεργάτες ΙΚΕ» καθώς και η συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, παρέχει αποτελεσματικά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνουν: